top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2017-04-20 Siemens og generalfors.

Møde hos Siemens om innovation

samt sektionens generalforsamling

Sektionens aprilmøde fandt sted hos Siemens i Ballerup, der også stillede lokale til rådighed for efterfølgende afholdelse af sektionens generalforsamling. Sektionens formand bød velkommen og gav straks ordet til John Holst fra Siemens, der efter en kort orientering om fra 1847, hvor Werner von Siemens i Berlin grundlagde firmaet Siemens & Halske, til i dag. Werner von Siemens var visionær og indså, at mennesket, og altså også virksomhedens ansatte, var det primære stof i virksomheden. Produkterne skulle tjene kunderne og dermed verden. Aftenens emne var innovation - hvorledes ser verden ud om 50 år, og hvor vil Siemens være i den verden?

Digitalisering vil udvikle sig eksplosivt. Datamængden, der lagres på verdensplan, vil i 2020 være 44 zettabytes; det er 10 gange mere end i 2013. Omkring 50 milliarder enheder vil være linket sam­men online. Det forventes, at 70 % af verdens befolkning i 2050 lever i storbyer. Det kræver øget infrastruktur. Det anslås, at vi i 2050 vil være 9,7 milliarder mennesker. Til sammenligning var vi i 1950 2,5 milliarder. Selv om vi bliver flere, falder menneskers ønske om goder ikke med den sti­gen­de befolkning. Gennemsnitlig levealder forventes at stige fra de nuværende 73 år til 85 år i 2050. I 2016 blev der målt den højeste koncentration af CO2 i atmosfæren i 800.000 år (dette vides fra måling af iskerneboringer foretaget på Grønland og i Antarktis). I 2030 vil Siemens internt ikke have en CO2-udledning overhovedet. Bæredygtighed er en vigtig katalysator. Miljø, mennesker og samfund, ansvarlig forretningspraksis. Vi er her tilbage ved udgangspunktet. Produkterne skal tjene kunderne - verden.

Siemens investerer pt. 4,7 milliarder € i forskning, og har 33.000 medarbejdere ansat til forsk­ning. Man gør på verdensplan 7.500 opfindelser pr. år, og opnår 3.500 patenter pr. år. Til dato er det blevet til 60.000 patenter. Man er åben over for medarbejdere, der vil deltage i sociale tiltag, f.eks. ingeniører uden grænser, og støtter projekter ude i verden, der kan få mennesker til at få det bedre.

John Holst omtalte herefter nogle igangværende hjemlige projekter, f.eks. gennemførelse af tiltag, der giver en garanteret energibesparelse på 33 % på Hvidovre Hospital. En tilsvarende energi­op­ti­me­ring hos ARLA og sukkerfabrikken i Nakskov. Man deltager endvidere i  ECO-grid projektet på Bornholm. Af fremtidige projekter nævntes eldrevne færger og busser. Eldrevne lastbiler langs de tyske motorveje, elektrificering af det danske jernbanenet, og fjernovervågning af hav­­vindmøller (ser­­vice­overvågning).

Efter en kort pause indledtes sektionens generalforsamling 2017.

Sektionens formand, bød velkommen. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Besty­rel­sen foreslog Jørgen Christensen, der blev valg. Jørgen Christensen kunne konstatere, at general­for­sam­lingen var lovligt indvarslet. Ordet blev straks givet til formanden for beretning for det for­gang­ne år. Der blev redegjort for medlems­antal, tilgang og afgang. De medlemmer, der var afgået ved dø­den siden seneste generalforsamling, blev mindet ved 1 minuts stilhed.

Formanden fortsatte understøttet af en Power Point Præsentation beretningen om den forgangne sæson i ord og billeder. Sekretæren nævnte bl.a. antallet af bestyrelsesmøder, antallet af hoved­bestyrelsesmøder, de enkelte medlemsmøder og deltagerantallet heri.

Beretningen blev godkendt.

Kassereren fremlagede det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet viser et ganske lille over­skud, hvilket skyldes, at studieturen i maj 2016 blev aflyst. Foreningen plejer at yde et tilskud til studieturene, men det blev altså sparet i 2016.

Regnskabet blev godkendt.

Formanden redegjorde for hovedforeningens resul­ta­topgørelse for året 2016 samt budget for 2017 og 2018 og fremlagde dette til efterretning. Vi tærer stadig på vor for­mue, men dog mindre end budgetteret. I budgettet for 2017 slår den forrige år vedtagne kon­tin­gent­for­højelse igennem, og der er afsat færre midler til Techmedia (Elteknik) og generalsekretærens ar­bej­de med redaktionelt stof pga. deltagelse i færre numre af Elteknik samt webudgifter. Der kommer en kontingentstigning på beskedne 5 kr. i 2018.

Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Jørgen Steen Pedersen var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

Kirsten Holst var på valg og var villig til genvalg. Hun blev genvalgt.

Henning Lippert var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

Revisoren Ole Sander var på valg. Han blev genvalgt.

Forslag fra hovedbestyrelsen

  • Valg af medlem, der kan deltage i et "rejsehold" til hvervning af nye medlemmer
  • Valg af en "ildsjæl", der kan støtte generalsekretæren i at formidle sektionsinformation på Facebook.

Ingen af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer meldte sig. Forslaget afstedkom en del forslag fra salen, som bestyrelsen vil tage til efterretning.

Under eventuelt oplyste formanden om, at møderne næste sæson starter allerede den 30. august, med foredrag om DC3 Roskilde lufthavn i Tune samt en flyvetur med flyet. Maks. deltagerantal er 18 personer.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede med et par flasker vin John Holst fra Siemens for husly og foredrag. Af­slut­nings­vis trakterede Siemens med sandwich og øl/vand.

Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.