top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 
Møde hos Phoenix Contact A/S, Hvidovre - samt sektionens generalforsamling 

 Sektionens aprilmøde fandt sted hos Phoenix Contact A/S i Hvidovre, der også stillede lokale til rådighed for efterfølgende afholdelse af sektionens generalforsamling.

Sektionens formand bød velkommen og gav straks ordet til Henning Lippert fra Phoenix Contact A/S, der fortalte om overspændingsbeskyttelse efter de nye installationsstandarder DS/HD 60364-4-443 og DS/HD 60364-5-534.

Henning gennemgik udvalgte paragraffer i ”Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, installationer og materiel”, kendt som Elsikkerhedsloven. Til denne knytter der sig en række bekendtgørelse, af hvilke Henning omtalte en række, især Bekendtgørelsen om ”Sikkerhed for drift og udførelse af elektriske installationer (Installationsbekendtgørelsen).
Henning kom også ind på beskyttelse mod transiente overspændinger af atmosfærisk oprindelse og koblingsoverspændinger samt beskyttelse mod lyn. Henning omtalte hvilket udstyr der kan anvendes til beskyttelse, samt hvorledes dette udstyr kan opkobles. Det kan ikke nægtes, at det var tørt stof, men bestemmelserne træder i kraft nu med en overgangsordning ind i 2020, så det var meget relevant.

Efter en kort pause indledtes sektionens generalforsamling 2019.

Sektionens formand bød velkommen. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ole Jennum, der blev valgt.

Ole Jennum kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ordet blev straks givet til formanden for beretning for det forgangne år.

Beretning

Der blev redegjort for medlemsantal, tilgang og afgang. De medlemmer, der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling blev mindet ved 1 minuts stilhed.

Formanden fortsatte, understøttet af en Power Point præsentation, beretningen om den forgangne sæson i ord og billeder, og nævnte bl.a. antallet af bestyrelsesmøder, antallet af hovedbestyrelsesmøder, de enkelte medlemsmøder og deltagerantallet heri.
København – Sjælland Sektion fik 4 nye medlemmer i 2018 og mistede 41 medlemmer.

Bestyrelsesmøder:

• 26.04.2018 hos PC SCHEMATIC i Roskilde (Konstituerende møde)
• 01.10.2018 hos Preben Sørensen i Farum
• 11.12.2018 hos Jørgen Steen Petersen i Roskilde.

Arrangementer:

6. og 7. maj, sommerudflugt til Sønderjylland Besøg i Tirpitz-bunkeren og museet, Ribe by, PRO Automatic og Harteværket
Aflyst - Kun 9 tilmeldinger (bestyrelsen inkl.).
30. august i Københavns Lufthavn Roskilde DC3 og DC3-vennerne Aflyst pga. dårligt vejr.
12. oktober hos Falkensten Vin i Frederikssund Ginsmagning - 10 tilmeldinger (bestyrelsen inkl.)
23. november, julemøde i ”Korsbæk” på Bakken Foredrag om opbygningen + rundvisning
18 deltagere inklusiv ledsagere
10. januar hos KNX Solutions ApS på DTU i Kgs. Lyngby Foredrag om KNX - 17 deltagere
14. februar besøg i Royal Arena i Ørestaden Rundvisning - 24 deltagere
14. marts hos PC SCHEMATIC i Roskilde Foredrag om Kronprinsesse Marys Bro ved Jan Møller Hansen fra M&E Engineering A/S - 20 deltagere
12. april hos Phoenix Contact A/S i Hvidovre Foredrag om overspændingsbeskyttelse med hovedvægt på de nye bestemmelser – 17 deltagere.
I alt 106 deltagere – forrige sæson 110 deltagere.

 Hovedbestyrelsesmøder:

 • 30. maj 2018 hos ABB i Fredericia, Udvikling af foreningen – Forberedelse til seminar den 20. sept. 2018
 • Persondataforordningen.
20. sept. 2018 hos ABB i Fredericia, Seminar for alle bestyrelsesmedlemmer. Konsulent Annette Fahnøe
 • Hvorledes skal foreningen se ud om 3-5 år.
29. nov. 2018 hos P.A.P i Viby, Aarhus: Opfølgning på seminar
 • Markedsføringsplan 2019, kontingent (nedsættelse og enhedskontingent) 
 • Udpegning af en i hver af afd. bestyrelserne til at håndtere Facebook og LinkedIn, invitationer på e-mail
 • Afvikling af medlemssiderne i Elteknik
 • Medlemsudviklingen.
19. marts 2019 hos Radius Elnet i Virum Opfølgning på udviklingsarbejdet
 • Nyt navn
 • Regnskab 2018
 • Budget og kontingent for 2020
 • Generalsekretærfunktionen (når AJ går på pension)
Beretningen blev godkendt.

Regnskab

Kassereren fremlagede det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet viser et lille overskud, hovedsageligt pga. et ekstraordinært tilskud fra hovedforeningen, og at der pga. den aflyste sommerudflugt, ikke er blevet udbetalt tilskud til denne.

Regnskabet blev godkendt.

Generalsekretær Anders E. Jensen redegjorde for hovedforeningens resultatopgørelse for året 2018 samt budget for 2019 og 2020 og fremlagde dette til efterretning. 
 
Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen

 Jørgen Steen Petersen var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.

Kirsten Holst var på valg og var villig til genvalg. Hun blev genvalgt.
Henning Lippert var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.
Revisoren Ole Sander var på valg. Han blev genvalgt.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommer forslag til bestyrelsen fra medlemmerne, og bestyrelsen havde ingen forslag til behandling.

Eventuelt 

 Under eventuelt efterlyste formanden forslag fra forsamlingen om hvilke emner, man ønsker ved den kommende sæsons medlemsmøder. De firmabesøg, man i den forgangne sæson har afholdt, har ikke kunnet tiltrække særligt mange medlemmer. Hvilken form skal studieturene have? Længde, pris? Ligeledes efterlystes forslag til hvorledes medlemstilbagegangen kan vendes. Dette sidste gav anledning til nogen diskussion, og et par forslag om hvor vi evt. kan reklamere for sektionen.

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede med et par flasker vin til Henning Lippert fra Phoenix Contact A/S for husly og foredrag.
Afslutningsvis trakteredes med smørrebrød og vand.

Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.