top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-11-02 Generalforsamling Sydjysk

 Referat fra generalforsamlingen den 2. november 2021 hos Pro-Automatic

Vi var 13 forventningsfulde medlemmer, som havde afsat nogle timer til en spændende generalforsamling hos Pro-Automatic, som igen havde lagt lokaler til foreningen.

Vi startede aftenen med lidt smørrebrød (EF regi rigeligt) og efter spisningen var vi virkelig klar. Det var den første generalforsamling siden 2019 på Koldinghus. Det har ikke været muligt grundet Corona at være samlet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2019 og 2020 for sektionen for eventuel godkendelse.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af: a. Gert R. Fredslund – modtager ikke genvalg b. Mogens Nielsen – på valg, modtager genvalg c. Jørgen Heine Rasmussen – på valg, modtager genvalg d. Nis Thaysen – på valg, modtager genvalg e. Henning Bitsch – på valg. modtager genvalg

6. Valg af revisor - Mogens Kiholm genopstiller ikke.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Eventuelt. Jørgen Heine bød velkommen til generalforsamlingen i Sydjysk kreds.

1) Lars Lindstrøm Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelse var i overensstemmelse med vore vedtægter og generalforsamlingen kunne gennemføres!

2) Formandens beretning.

Det var Jørgens fjerde beretning og han fortalte om vores gode samarbejde med IDA, som vi virkelig nyder godt af og som foreningen vil bestræbe sig på skal fortsætte. Jørgen orienterede ligeledes om møderne i hovedbestyrelsen og et generationsskifte på generalsekretærposten pga Anders Ebbesens overgang til pensionsalderen. Da vi på grund af Corona ikke har afholdt lokale arrangementer, ingen beretning.

3) Kasserer Nis Thaysen udleverede og gennemgik regnskabet for 2019 og 2020. Regnskabet for 2019 viste et underskud på kr. 18.388,36, det var budgetteret da foreningen gav et større tilskud til vores studietur i 2019 til HafenCity i Hamborg og Meyer Werft i Pappenburg. Til gengæld et lille regnskab for 2020 med et overskud på kr. 13.552,02. Det betyder vi har en kassebeholdning på kr. 86.259,33. Regnskabet blev godkendt.

4) Nis fremlagde også hovedforeningens regnskab og budget. Ifølge vedtægterne til efterretning.

5) Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.
Da lokalforeningen ikke har afholdt generalforsamling siden 2019, var hele bestyrelsen på valg. Der blev genvalg til Jørgen Heine Rasmussen, til Henning Bitsch, til Mogens Nielsen, Nis Thaysen. Gert Fredslund ønskede ikke genvalg, så nyvalgt til bestyrelsen blev Henrik Bergholt fra Elkonsulenterne.

Den nye bestyrelse konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og finder ud af hvem som sidder 1½ år og hvem som sidder 2½ år.

6) Valg af revisor, her blev Lars Lindstrøm Madsen valgt som afløser for Mogens Kiholm som ikke ønskede genvalg.

7) Forslag fra bestyrelse og fra medlemmer:

Forslag fra bestyrelsen: Fremtiden for den lokale afdeling? Vi er ca. 100 medlemmer i vores lokalafdeling og vil gerne være flere, samtidig med ønsket om et større deltagerantal på møderne. Ideer med mere. Det faglige indhold i møderne bør højnes. Vi skal bibeholde det gode samarbejde med IDA. Vi bør lave et årsprogram, således vi kan undgå konflikter med andre tekniske foreninger. Mogens har kontakt til de tekniske skoler i området og vil udlevere invitationer. Det er gratis for inviterede gæster at deltage i vore møder. De enkelte medlemmer er meget velkomne til at invitere gæster med til møderne. Det år man bliver medlem af foreningen er gratis.

Herefter takkede Lars for hvervet som dirigent og for god ro og orden inden han overlod ordet til formanden for eventuelt. 

8) Eventuelt
Jørgen Heine takkede Mogens Kiholm for de 8 år som revisor i Sydjysk Sektion. Herefter takkede han Gert Fredslund for de 15 år i bestyrelsen, hvoraf de 11 år som præsident for Elektroteknisk Forening Sydjysk. Begge afgående blev inviteret til Nytårskur i Fredericia den 7. januar.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. Efter generalforsamlingen havde Nis arrangeret rundvisning hos Pro-Automatic, der var bygget en del til og ny administration, siden lokalforeningen sidst var på besøg. Men pladsen til de ca. 160 medarbejdere var allerede blevet for lille og der var afsat til endnu et nybyggeri, og nu manglede blot byggetilladelse. Tak til Pro-Automatic for at lægge lokaler til.

Som jeg fangede vores generalforsamling - Med venlig hilsen Gert Fredslund 

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.