top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 
Møde hos PC SCHEMATIC A/S, Roskilde samt sektionens generalforsamling den 12. april.
Sektionens aprilmøde fandt sted hos PC SCHEMATIC A/S i Roskilde, der også stillede lokale til rådighed for efterfølgende afholdelse af sektionens generalforsamling. 
Sektionens formand bød de 19 fremmødte medlemmer velkommen og gav straks ordet til Kirsten Holst fra PC SCHEMATIC, der fortalte om virksomheden og deres produkter og ydelser.

PC SCHEMATIC er et danskejet softwarefirma, etableret 1978 i Jyllinge. Ved årsskiftet 2017/2018 flyttede virksomheden til de nye lokaler i Roskilde, som foreningen man netop nu gæster. Virksomheden udvikler programmer til brug for dokumentation indenfor el-branchen bl.a. 
  • PCSCHEMATIC Automation til dokumentation af styringer.
  • PCSCHEMATIC Loop til automatisk generering af loopdiagrammer baseret på eksterne data.
  • PCSCHEMATIC Cablemanager til dokumentation af kabelinstallationer. Programmet kan også selv foreslå ruter på definerede føringsveje.
Kirsten Holst nævnte, at et nyt et nyt program PCSCHEMATIC Cabeldim. er lige på trapperne, og forventes offentliggjort en gang i maj måned 2018.
Ud over salg af dokumentationsprogrammer afholdes brugerkurser i huset i Roskilde, kurser og konsulentydelser hos kunderne, og man udvikler diverse e-læring, især til udlandet. Virksomheden har en eksportandel på lidt over 50 %.
Hvorfor laver man dokumentation? Man laver dokumentation for at kunne se, hvorledes ting skal samles, for at få det til at fungere efter hensigten. Det skal kunne skilles ad, f.eks efter en test, en transport, eller en reparation, atter samles, og herefter igen fungere efter hensigten. Der er ingenting i vejen med tusch og papir og manuelt udarbejde lister til mange formål, men det er besværligt at holde ved lige.
Eltavle og tegning skal indeholde det samme. Der skal være genkendelighed mellem de to ting. PCSCHEMATIC-programmerne har automatisk generering af alle lister og planer, når først forbindelserne er tegnet.
Alle anvendte komponenter hentes fra en tilknyttet database, som indeholder de nødvendige data. 
Man sparer altså tid, idet man kender alle data på komponenterne, når de er placerede i diagrammerne. Man kan herefter trække lister fra projektet til mange formål: Styklister, komponentlister, forskellige forbindelseslister, lister til opmærkning eller ledningsproduktion, autogenererede diagrammer over klemrækker og kabler, og så er det let at kopiere og genbruge. Man får desuden dokumentation til sin kvalitetssikring. Kirsten Holst viste under vejs i foredraget nogle eksempler på programmernes anvendelse.

Kirsten Holst deltager endvidere i standardiseringsarbejde under Dansk Standard, herunder S-503 Informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler, S-544 Maskinsikkerhed (Elektro-tekniske aspekter), og F-250 Maskinsikkerhedsforum.

Efter en kort pause indledtes sektionens generalforsamling 2018.
Sektionens formand, bød velkommen. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ole Jennum, der blev valg. Ole Jennum kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ordet blev straks givet til formanden for beretning for det forgangne år. Der blev redegjort for medlemsantal, tilgang og afgang. De medlemmer, der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling, blev mindet ved 1 minuts stilhed.

Formanden fortsatte understøttet af en Power Point præsentation beretningen om den forgangne sæson i ord og billeder. Sekretæren nævnte bl.a. antallet af bestyrelsesmøder, antallet af hovedbestyrelsesmøder, de enkelte medlemsmøder og deltagerantallet heri. Deltagerantallet i de enkelte medlemsmøder er jævnt faldende, og et møde måtte i sæsonen aflyses, pga. for ringe tilmelding. Også studieturen 2018 har man måtte aflyse pga. for ringe tilmelding.

Foreningen er ikke længere repræsenteret i repræsentantskabet i Teknisk Museum, idet repræsentantskabet er nedlagt. For-ningen er stadig ved Jørgen Heine fra Sydjysk Sektion repræsenteret i Energimuseets repræsentantskab. Afledt af foreningens fortsatte medlemstilbagegang blev på det seneste hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 3 scenarier for foreningens fortsatte virke diskuteret. Ny strategi skal hen over året fastlægges og ved et seminar i efteråret med deltagelse af alle sektioners bestyrelsesmedlemmer.
På hovedbestyrelsesmødet blev det endvidere vedtaget, at ophøre med at anvende Elteknik som medlemblad fra 2019.
Beretningen blev godkendt.

Kassereren fremlagede det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet viser et ganske lille overskud.
Regnskabet blev godkendt.

Generalsekretær Anders E. Jensen redegjorde for hovedforeningens resultatopgørelse for året 2017 samt budget for 2018 og 2019 og fremlagde dette til efterretning. Vi havde et lille overskud i 2017 men forventer underskud i 2018. I budgettet for 2019 er der ikke afsat midler til Techmedia (Elteknik) og generalsekretærens deraf følgende mindre arbejde med redaktionelt stof giver ligeledes en besparelse. Der regnes med en kontingentstigning på beskedne 5 kr. i 2019.
Regnskabet blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Peter Andersen var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.
Preben Sørensen var på valg og var villig til genvalg. Han blev genvalgt.
Revisoren Ole Sander var på valg. Han blev genvalgt.

Der var ikke indkommer forslag til bestyrelsen fra medlemmerne, og bestyrelsen havde ingen forslag til behandling.
Under Eventuelt efterlyste formanden forslag fra forsamlingen om hvilke emner, man ønsker ved den kommende sæsons medlemsmøder. De firmabesøg man i den forgangne sæson har afholdt, har ikke kunnet tiltrække særligt mange medlemmer. Hvilken form skal studieturene have? Længde, pris? Ligeledes efterlystes forslag til hvorledes medlemstilbagegangen kan vendes. Dette sidste gav anledning til nogen diskussion, og et par forslag om hvor vi evt. kan reklamere for sektionen.

Formanden oplyste, at møderne næste sæson starter allerede i august, med foredrag om DC3 Roskilde lufthavn i Tune; denne gang forhåbentlig med godt vejr, så flyveturen kan gennemføres. Maks. deltagerantal er 18 pers.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede med et par flasker vin til Kirsten Holst fra PC SCHEMATIC for husly og foredrag. Afslutningsvis trakterede PC SCHEMATIC med smørrebrød og vand.
Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.