top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-10-14 Generalforsamling Kbh. - Sjællands Sektion

Medlemsmøde og generalforsamling den 14. oktober 2021.

Første møde efter genåbning af Danmark uden Covid-19 restriktioner blev afholdt den 14. oktober i IDAs lokaler på Kalvebod Brygge 31-33 i København. 18 medlemmer incl. bestyrelsen havde tilmeldt sig.  Formanden bød velkommen inden aftenens program; en film om rivaliseringen mellem Thomas Edison og Nikola Tesla, og efterfølgende afholdelse af den udsatte generalforsamling.

Rivaliseringen var en ”krig” om systemer. Skulle elforsyning frembringes og distribueres som DC eller AC. Nikola Tesla var 28 år, da han i 1884 ankom til New York. Han havde arbejdet på Thomas Edisons laboratorier i Europa, og havde der gjort sig bemærket, hvorfor hans derværende chef anbefalede ham at tage til Edisons laboratorier i New York og arbejde. Nikola Tesla havde allerede på det tidspunkt en ide om at AC-systemet ville være fremtiden. Edison havde på det tidspunkt opfundet en anvendelig glødelampe. Til forsyning behøvede han en energikilde, og opbyggede derfor et netværk af DC-kraftværker til fremskaffelse af energien. Værkerne producerede 110V DC, hvilket havde den ulempe, at energien kun kunne transporteres ca. en til halvanden miles væk fra kraftværket. Intet problem for Edison; det betød blot flere kraftværker at tjene penge på. Edison havde imidlertid problemer med slæberinge og kommutatorer. Edison udfordrede sin nye assistent; kunne han løse problemet, ville han blive belønnet med en dusør på 50.000$. Efter et par måneder havde Tesla løst opgaven og bad derfor om dusøren, hvilket Edison afslog med bemærkningen: Det var blot en Joke.

Tesla blev indigneret over Edisons griskhed og manglende forståelse for Teslas ideer on AC-drift. Tesla sagde straks op. Han kom i kontakt med George Westinghouse, som syntes Teslas ide var interessant, og kunne blive et alternativ til Edisons DC-imperium. Da Tesla efterhånden fik udviklet både AC-generatoren og AC-motoren, var der et brugbart alternativ. De store spændinger blev løst med den i Europa udviklede transformator. Da Westinghouse vandt belysningsentreprisen ved den 1. verdensudstilling i 1983, så Thomas Edison sit imperium truet, og indledte en sand smædekampagne mod Tesla og Westinghouse. AC-var dødsent farligt tordnede han. Han satte AC-strøm ved stor spænding til hunde, heste og sågar en elefant, for at bevise hvor farligt det var. Det kulminerede med den første henrettelse af et menneske i en elektrisk stol. Tesla havde store ideer, og fremlagde en plan for at tæmme Niagara Falls, og bygge et AC-vandkraftværk. Myndighederne var interesseret, men hvorledes skulle al den energi transporteres til Buffalo, Chicago og sågar til New York? Intet problem for Tesla ved høje spændinger. Westinghouse med Tesla som rådgiver vandt opgaven. Edison blev af bestyrelsen i sit selskab sat ud på et sidespor, og General Electric blev dannet. DC var nu ikke længere noget man ville bygge videre på. Edison blev bitter over nederlaget, men levede højt på alle andre opfindelser og patenter han udviklede og udtog gennem tiden. Tesla havde indgået en aftale med Westinghouse om, at der skulle erlægges et beskedent beløb til Tesla for hver produceret kW, en ordning der med tiden næsten medførte konkurs for Westinghouse. For at rede sin ides udbredelse rev Tesla sin kontrakt i stykker mod et beskedent vederlag. Det redede Westinghouse, men ikke Teslas fremtidige finanser. Tesla frembragte mange andre ideer og patenter, bl.a. fremviste han fjernstyring af en båd i New Yorks havn, og opfandt radiotransmission, hvilket imidlertid blev overhalet af italieneren Guglielmo Marconi, men det er en anden historie. Teslas laboratorie brændte, og han havde ikke midler til at genopbygge det. Westinghouse betalte resten af Teslas liv for, at han boede på et hotel i New York, hvor han nedbrudt og fattig døde i 1943.

Efter filmforestillingen var det tid til at afholde generalforsamling for både 2020 og 2021.

Bestyrelsen foreslog Ole Jennum som ordstyrer. Ole blev valgt. Ole takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt. Ordet blev givet til formanden for aflæggelse af beretning.

Formanden oplyste, at sektionen pr. 1. januar 2021 har 139 medlemmer. Altså en fortsat tilbagegang. I de 1½ år der er gået siden seneste generalforsamling er det kommet til bestyrelsens kendskab, at 8 medlemmer er afgået ved døden. Der afholdtes et minuts stilhed for at mindes de døde. Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf et virtuelt pga. Covid-19 nedlukningen. Der er i samme periode afholdt 8 hovedbestyrelsesmøder, heraf ligeledes et virtuelt, hvor hovedpunkterne har været et evt. nyt navn til foreningen, præsentation på sociale medier, markedsføring rettet mod virksomheder, fremtidig varetagelse af generalsekretærens opgaver, hvem efterfølger nuværende generalsekretær, samt foreningens økonomi og medlemskontingentet.

Siden seneste generalforsamling har der været afholdt en sommerudflugt og 4 medlemsmøder inden covid-19 nedlukningen.

Formandens beretning blev godkendt.

Næste punkt var kassererens fremlæggelse af de reviderede regnskaber for hhv. 2019 og 2020. Der var ingen kommentarer til regnskaberne og disse blev godkendt.

Næste punkt var generalsekretærens gennemgang af hovedforeningens regnskaber for hhv. 2019 og 2020. Disse blev taget til efterretning.

Næste punkt var valg til bestyrelsen. I 2020 var Peter Andersen og Preben Sørensen på valg. Da der imidlertid ikke blev afholdt generalforsamling varetog begge deres respektive opgaver i bestyrelsen uden ændring. De skal dog begge godkendes for den resterende valgperiode af denne generalforsamling, hvis den kan acceptere at de fortsætter den løbende valgperiode ud. Begge blev accepteret.

Kirsten Holst og Henning Lippert er begge på valg i år, og er villige til genvalg. De blev begge genvalgt.

Vor mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Steen Petersen er på valg i år, og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen har foreslået Peer Lensbak som nyt bestyrelsesmedlem, men Peer var ikke mødt til generalforsamlingen. Da der ikke foreligger en accept fra Peer, mente formanden ikke, at det var muligt at vælge Peer. Da bestyrelsesposten således er vacant, undersøger den valgte bestyrelse snarest, om denne kan suppleres med Peer.

Viggo Søstrup stillede sig til rådighed som suppleant, men der opereres ikke med en sådan i vedtægterne. Viggos tilbud blev dog noteret med interesse.

Generalsekretæren overrakte Jørgen Steen Petersen en æske vin og sagde tak for det gode samarbejde gennem mange år.

Næste punkt var valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Ole Jennum. Ole blev valgt.

Der forelå ikke forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.

Under eventuelt oplyste generalsekretæren, at der er fundet en afløser for ham, og at man er i dialog med vedkommende, der er medlem i foreningen.

Ole Jennum takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden oplyste, at næste medlemsmøde, der er vort julemøde med ledsager afholdes den 11. november. Der kan læses herom på vor hjemmeside.

Der blev herefter gået til IDAs restaurant et par etager længere nede, hvor sektionen var vært for en 2-retters menu med vin.                     

Peter Andersen

Få din annonce vist her. Læs mere


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.